นโยบาย

นโยบายที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

นโยบายหลักในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ได้เน้นการพัฒนา “คน”  ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า  คุณภาพของคนคือกุญแจดอกแรกที่จะไขไปสู่ความสำเร็จทั้งมวล  อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความก้าวหน้า และได้ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  (Sufficiency Economy)  หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้นก็จะหมายถึง ความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่สำคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด ซึ่งหากกล่าวโดยสรุปก็คือ การหันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการดำรง ดังนั้น ถ้าชุมชนดำรงตนตามทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริ  ก็จะทำให้คนมีคุณภาพสามารถพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  จะทำให้ชาติบ้านเมืองและตัวเราหลุดพ้นจากความทุกข์และมีความสุขในที่สุด


นโยบายที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง  วางแผนการดำเนินงานพัฒนาไว้ในภาพรวมคือ

  1. วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
  2. การสร้างเสริมสุขภาพ ศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน
  3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคง
  4. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม
  5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนนำไปสู่สันติสุข
  6. วิถีวัฒนธรรมไทยและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทร/โทรสาร 0-7370-9790 E-mail : mamong551623@hotmail.com
© Copyright 2012. mamong.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer