สำนักปลัด

นายณัสรีย์ วิเศษศักดิ์เดชา
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุพาภร ไชยมณี
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวอภิญญา เจ๊ะอุเซ็ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวโสรยา ดิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมาหะมะ มะรีเป็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวมาซีเตาะห์ สือแม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายมาหามะสะแปอิง มือเยาะ
พนักงานขับรถยนต์

นายอับดุลเลาะ สาแม
คนงานทั่วไป
นางสาวสุรีตา มะยิ
นักการภารโรง
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทร/โทรสาร 0-7370-9790 E-mail : mamong551623@hotmail.com
© Copyright 2012. mamong.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer