วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (ดู : 27)
   
ประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 22)
   
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 (ดู : 47)
 
ûͧǹͧ
к͡ҧἹлԹš§ҳ : ûͧͧ
ӹѡҹСâŢâͧҪ (ʢ.)
þѲҪ зǧҴ
ѭաҧ
ѺѧԴ繻ЪҪ ӹѡҹѴӹѡ¡Ѱ
. (ӹѡҹС͡)
ӹѡҹ .. - ӹѡҹСûͧѹлҺ÷بԵ觪ҵ
þҡ
ԡâŵӺͧ, ŷ, šäҤ кҸóٻ, ɰԨ
ǨҡԹѰ
ӹѡҹͧعʹѺʹعҧآҾ (.)
ҢŵŢѾ
ªǴáԨҡҹŢͧ˹ͧ
ɳ - Thailand Post ɳ
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้อนทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ฯ
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ    

1. ก่อสร้าง  บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน และระบบระบายน้ำ
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
3. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
4. ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
5. การจัดทำผังเมืองและผังตำบล

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                                  

1.  ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น
2.  จัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
3.  ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์
4.  พัฒนามาตรฐานและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
5.  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
6.  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน       

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2.  พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.  ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา
4.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
5.  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี    ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.  ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
2.  ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3.  บำบัด ฟื้นฟู ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด
4.  ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
5.  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
6.  ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.  เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน          
        
ยุทธศาสตร์ที่  7   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

1.  พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
2.  พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
3.  พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.  ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5.  ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
6.  พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร
7.  ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
3.  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น4.  ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง

 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทร/โทรสาร 0-7370-9790 E-mail:mamong551623@hotmail.com
ดูแผนที่ Google Map