วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (ดู : 28)
   
ประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 23)
   
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 (ดู : 48)
 
ûͧǹͧ
к͡ҧἹлԹš§ҳ : ûͧͧ
ӹѡҹСâŢâͧҪ (ʢ.)
þѲҪ зǧҴ
ѭաҧ
ѺѧԴ繻ЪҪ ӹѡҹѴӹѡ¡Ѱ
. (ӹѡҹС͡)
ӹѡҹ .. - ӹѡҹСûͧѹлҺ÷بԵ觪ҵ
þҡ
ԡâŵӺͧ, ŷ, šäҤ кҸóٻ, ɰԨ
ǨҡԹѰ
ӹѡҹͧعʹѺʹعҧآҾ (.)
ҢŵŢѾ
ªǴáԨҡҹŢͧ˹ͧ
ɳ - Thailand Post ɳ
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้อนทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ฯ
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

ประวัติความเป็นมาของตำบลมาโมง

ตำบลมาโมงเดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอแว้ง   จังหวัดนราธิวาส     ตั้งขึ้นประมาณ   ปี พ.ศ. 2584   มีเนื้อที่โดยประมาณ 8   ตารางกิโลเมตร  โดยประมาณแบ่งเป็น  10  หมู่บ้าน  ประชากรประมาณ  5,600  คน  โดยประมาณ  70  %
นับถือศาสนาอิสลาม   จากคำว่ามาโมง   เล่ากันว่าเป็นชื่อบุคคลหนึ่ง  ชื่อ “โต๊ะมาโมง”   ย้ายมาจากบ้านเจ๊ะเหม   อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส   ประกอบกับตำบลมาโมงเป็นเส้นทางลำเลี้ยงน้ำอุปโภคและบริโภค  ไปยังเหมืองทองโต๊ะโม๊ะและเป็นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน   และเมื่อวันที่  24  เมษายน  2506  คณะรัฐมนตรีได้มีมติโดยให้กรมประชาสงเคราะห์  จัดตั้งนิคมพัฒนาตนเองภาคใต้  จังหวัดนราธิวาส   เพื่ออวยพรราษฎรที่มีฐานะยากจน  และไม่มีที่ดินเป็นของตนเองจากหลายท้องที่  ซึ่งเข้ามาประกอบอาชีพและย้ายถิ่นฐานจวบจนปัจจุบัน  โดยตั้งชื่อว่า   ตำบลมาโมง

ลักษณะภูมิประเทศ  อาณาเขต  และเขตการปกครอง
ลักษณะภูมิประเทศและอาณาเขต
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลมาโมง ภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูง มีที่ราบบริเวณเชิงเขาและริมฝั่งแม่น้ำลำคลองเพียงเล็กน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเอง
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 22 หมู่1 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  96190   ห่างจากตัวเมืองนราธิวาส ประมาณ 70 กิโลเมตรตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอสุคิรินประมาณ  7  กิโลเมตร    มีพื้นที่ทั้งหมด 139 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ
อาณาเขต  
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  ตำบลเกียร์และตำบลสุคิริน
ทิศใต้               ติดต่อกับ  ตำบลภูเขาทองและตำบลโล๊ะจูด  อำเภอแว้ง
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน  จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วนมีจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่      3       บ้านปารีย์                  
หมู่ที่       6       บ้านสายเอก

              
จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้านมีจำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่      1       บ้านกะลูบี
หมู่ที่      2       บ้านยาเด๊ะ
หมู่ที่      4       บ้านไอตีมุง    
หมู่ที่      5       บ้านไอจือเราะ                     
หมู่ที่      7      บ้านไอปูลง                
หมู่ที่      8      บ้านสว.ใน                           
หมู่ที่      9      บ้านราษฎ์พัฒนา
หมู่ที่     10     บ้านสามซอย 

จำนวนประชากร  และความหนาแน่นเฉลี่ย
ประชากรในตำบลมาโมง จำนวนทั้งสิ้น   5,319   คน  ชาย 2,749  คน  หญิง  2,570  คน  จำนวนครัวเรือน 1,432   ครัวเรือน  โดยแยกประชากรตามหมู่บ้านได้ดังนี้

จำนวนประชากรและครัวเรือน   ตำบลมาโมง   
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร รวม จำนวนครัวเรือน (หลัง)
ชาย (คน) หญิง (คน)
1 บ้านกะลูบี 424 416 840 185
2 บ้านยาเด๊ะ 378 353 731 192
3 บ้านปารีย์ 482 457 936 235
4 บ้านไอตีมุง 165 159 324 117
5 บ้านไอจือเราะ 271 272 543 123
6 บ้านสายเอก 37 32 69 45
7 บ้านไอปูลง 340 290 630 118
8 บ้านสว.ใน 195 179 374 162
9 บ้านราษฎร์พัฒนา 164 138 304 108
10 บ้านสามซอย 293 277 570 147
รวมทั้งสิ้น 2,749 2,570 5,319 1,432

หมายเหตุ  ที่มาสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอสุคิริน  กรมการปกครอง  มีนาคม  2553

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

อาชีพ
อาชีพส่วนใหญ่ในตำบลมาโมง  ประกอบอาชีพหลัก   ดังนี้

เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 70
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 15
ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 10
อื่น  ๆ คิดเป็นร้อยละ 5

ด้านการเกษตร

พื้นที่ทำการเกษตรในตำบลมาโมง  จำนวน  17,372  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  25.24   ของพื้นที่ทั้งหมดโดย
แบ่งเป็น
1.  การเพาะปลูก                 พืชที่เพาะปลูก   ได้แก่  ยางพารา เงาะ มังคุด ทุเรียน ฯ
2.  การปศุสัตว์     สัตว์ที่เลี้ยง  ได้แก่  โค แพะ แกะ ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ
3.  การประมง                     สัตว์น้ำที่เลี้ยง ได้แก่  ปลาดุก ปลานิล ฯ
ด้านการพาณิชย์

ร้านค้าต่าง  ๆ จำนวน 45 แห่ง
ตลาดนัด จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน 6 แห่ง

การรวมกลุ่มของประชาชน
มีการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพ   จำนวน  5  กลุ่ม  โดยแบ่งเป็น

1.  กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูก จำนวน 2,855 ครัวเรือน
2.  กลุ่มเลี้ยงสัตว์        จำนวน 294 ครัวเรือน
3.  กลุ่มประมง จำนวน 46 ครัวเรือน
4.  กลุ่มไร่นาสวนผสม จำนวน 1,197 ครัวเรือน
5.  กลุ่มปักจักร จำนวน 75 ครัวเรือน

ข้อมูลด้านสังคม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนนิคมพัฒนา 4   ตั้งอยู่หมู่ที่  3 บ้านปารีย์  โรงเรียนนิคมพัฒนา 10  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านกะลูบี  และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา 1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  บ้านสามซอย   จำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่  2/255 ดังนี้

ร.ร.   ชั้น
อนุบาล  3  ขวบ อนุบาล  1 อนุบาล  2 ป.1- ป.6 ม.1 – ม.3 รวม
โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 35 21 19 99 - 174
โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 75 65 77 475 95 782
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนา - 47 33 - - 75
รวม 108 128 130 574 90 1,029

ด้านการศาสนา
ชาวตำบลมาโมง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 5  มีวัดและมัสยิดภายในตำบล ดังนี้
               
รายละเอียดสถาบันและองค์กรทางศาสนา

ชื่อ

ที่ตั้ง

1. วัดชลภูผาวนาราม หมู่ที่  4  บ้านไอตีมุง
2. มัสยิดบ้านกะลูบี หมู่ที่ 1  บ้านกะลูบี
3. มัสยิดดารูลฟาละห์ หมู่ที่ 2  บ้านยาเด๊ะ
4. มัสยิดอัตตักวา หมู่ที่ 3 บ้านปารีย์
5. มัสยิดดารุลมุนตาฮา หมู่ที่ 5 บ้านไอจือเราะ
6. มัสยิดยามิอุลอิสลาม หมู่ที่ 6 บ้านสายเอก
7. มัสยิดนูรูลฮีดายะห์ หมู่ที่ 7 บ้านไอปูลง
8. มัสยิดเราะห์มาตุลสาลามียะห์ หมู่ที่ 10 บ้านสามซอย

ด้านประเพณีและวัฒนธรรม

ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ
-   ประเพณีถือศีลอด -  บวชนาค
-  ประเพณีวันฮารีรายอ -  เข้าพรรษา
-  ประเพณีวันเมาลิด -  สงกรานต์
-  ประเพณีการเข้าสุนัตหมู่  


ด้านการสาธารณสุข
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมงมีสถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านกะลูบี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%

องค์ประกอบสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ประจำปีงบประมาณ 2549 แยกเป็น

-   รายได้ภาษีอากร จำนวน  7,727,263.35 บาท
-   รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร     จำนวน 95,574.8 บาท
-   รายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 24,974.14 บาท
-   เงินอุดหนุน จำนวน 3,303,436 บาท
-   เงินอุดหนุนโครงการถ่ายโอน จำนวน 5,378,558.72 บาท

         รายได้การคลังย้อนหลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง   

ปี พ.ศ. รายการ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
รายรับ       10,059,044.27 11,757,093.63 16,529,807.02
รายจ่าย         8,648,995.55   7,736,771.71  12,069,586.58
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทร/โทรสาร 0-7370-9790 E-mail:mamong551623@hotmail.com
ดูแผนที่ Google Map